Οι υπεύθυνοι μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν, παρακολουθούν και συντηρούν πίνακες και άλλο σχετικό εξοπλισμό σε κέντρα ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας
που ελέγχουν την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικής ή άλλης ισχύος στα δίκτυα μεταφοράς. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει αντιδραστήρες, στρόβιλους, γεννήτριες και άλλο βοηθητικό εξοπλισμό σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Τεχνικοί Ελέγχου Διαδικασιών

Οι τεχνικοί ελέγχου διαδικασιών λειτουργούν και παρακολουθούν πίνακες, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και μηχανήματα πολλαπλών λειτουργιών ελέγχου της διαδικασίας.

Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση μονάδων επεξεργασίας όσον αφορά στην

παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, την επεξεργασία λυμάτων σε εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων, σε χημικά, πετρελαϊκά και διυλιστήρια φυσικού αερίου, για την επεξεργασία μετάλλων, καθώς επίσης και για άλλες διαδικασίες πολλαπλών διεργασιών (ΔΟΕ, 2018).

 • Διαχειριστές Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας
 • Χειριστές Κλιβάνου και Μονάδων Επεξεργασίας Νερού
 • Ελεγκτές Εργοστασίων Επεξεργασίας Χημικών
 • Υπεύθυνοι Σταθμού Επεξεργασίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Ελεγκτές διεργασίας παραγωγής μετάλλου
 • Τεχνικοί Ελέγχου Διαδικασιών Που Δεν Ταξινομούνται Αλλού
 • Χειριστής Ηλεκτροπαραγωγής
 • Υπεύθυνος Υδροηλεκτρικού Σταθμού
 • Διαχειριστής Πυρηνικού Σταθμού
 • Διαχειριστής Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Διαχειριστής Ηλιακού Σταθμού

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Καθώς οι υπεύθυνοι παραγωγής ενέργειας συνταξιοδοτούνται, το εργατικό δυναμικό κατευθύνεται προς άλλα επαγγέλματα, δημιουργώντας έτσι συνεχή έλλειψη

εξειδικευμένου προσωπικού. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τεχνολογίες που παρέχουν αυτοματοποιημένες λειτουργικές λύσεις και λύσεις

αποδοτικότητας, καθώς και ολοκληρωμένες συσκευές παρακολούθησης της κατάστασης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. Η αύξηση των υπεργολάβων επέτρεψε επίσης στις εταιρείες να απορρίψουν το εσωτερικό προσωπικό συντήρησης σε εξωτερικές εταιρείες (Larson, 2015).

Η μετατόπιση από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής βασισμένους σε άνθρακα σε σταθμούς που χρησιμοποιούν αέριο, έχει επίσης μετατοπίσει τις απαιτήσεις για απασχόληση στον

τομέα της παραγωγής ενέργειας (Wagman, 2017), «… Ο Nordman είπε ότι πριν από 10 έως 15 χρόνια, μια κοινή εκτίμηση ήταν ότι ένα άτομο ήταν απαραίτητο για κάθε MW στις εγκαταστάσεις τους, αλλά όχι πια. Τώρα, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί δραματικά …» (Bradsher, 2017) (Gold, 2018).

Τέλος, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ευρεία υιοθέτηση ανανεώσιμων τεχνολογιών που είναι πιο διασκορπισμένες και κατακερματισμένες από τα κεντρικά συστήματα

ηλεκτροπαραγωγής, και κατά συνέπεια χρειάζονται πιο εντατική εργασία, αν και η

δημιουργία μαζικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και αυτοματοποίησης συνεπάγεται ότι η αύξησης απασχόλησης των υπευθύνων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα σταθεροποιηθεί, εάν δε μειωθεί (Bureau of Labor Statistics , 2018).

Παραδείγματα Περιπτώσεων