Οι Οικονομικοί Διευθυντές και οι Αναλυτές Προϋπολογισμού σχεδιάζουν, κατευθύνουν και συντονίζουν τις χρηματοοικονομικές πράξεις μιας επιχείρησης
ή ενός οργανισμού σε συνεννόηση με ανώτερα διευθυντικά στελέχη και με διευθυντές άλλων τμημάτων ή μονάδων ή με επιχειρήσεις που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς (ΔΟΕ, 2018).

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ FREY ΚΑΙ OSBORNE

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Διευθυντές Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Διοίκησης

Οι Διευθυντές Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Διοίκησης,  σχεδιάζουν, οργανώνουν, κατευθύνουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις οικονομικές, διοικητικές, πολιτικές και σχεδιαστικές δραστηριότητες, όπως και το ανθρώπινο δυναμικό, οργανισμών, ή επιχειρήσεων που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς (ΔΟΕ, 2018)

plan, organize, direct, control and coordinate the financial, administrative, human resource, policy and planning activities of organizations, or of enterprises that provide such services to other enterprises and organizations (ILO, 2018)

  • Δημοσιογράφος
  • Οικονομικός Ελεγκτής
  • Αναλυτής Προϋπολογισμού
  • Διευθυντής Οικονομικών
  • Λογιστής Διαχείρισης
  • Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διευθυντές πολιτικής και προγραμματισμού
  • Διευθυντές Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Διευθυντές Διαχείρισης που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

FMs: Η εκμάθηση μηχανών στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία έχει εκτιναχθεί τα τελευταία 15 χρόνια με τη δημιουργία καλύτερου και φθηνότερου υλικού, την εξέλιξη του λογισμικού και του cloud computing και την ευρεία υιοθέτηση του Διαδικτύου.

Bas: Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Internet of Things (IoT) με τις ενσωματωμένες μηχανές του είναι ότι δημιουργεί μια κεντρική βάση λειτουργιών όπου αποθηκεύονται, διαχειρίζονται και αναλύονται δεδομένα για όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Με την αυτοματοποίηση των οικονομικών πτυχών και του προϋπολογισμού των εταιρειών, δίνεται μεγαλύτερη εικόνα στο γενικό διευθυντή όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο τρέχει η εταιρεία, αλλά και στην άμεση και την τρέχουσα ανάλυση της κατάστασης με ασφάλεια και αμεσότητα.

Παραδείγματα Περιπτώσεων

Ένας από τους πρωταρχικούς τομείς που θα επηρεαστούν από τα ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η στατιστική βιομηχανία. Είναι αλήθεια ότι οι υπολογιστές και τα λογισμικά θα είναι σε θέση να συμπληρώνουν τους οικονομικούς υπολογισμούς και τη στατιστική ανάλυση με πολύ ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τους ανθρώπους.

Για παράδειγμα, το Multiview είναι μια λύση χρηματοοικονομικής διαχείρισης που περιλαμβάνει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τα αναλυτικά στοιχεία, το γενικό βιβλίο με προϋπολογισμό, τους εισπρακτέους λογαριασμούς, τους πληρωτέους λογαριασμούς, τα POs με απαιτήσεις, καθώς και την απογραφή, την εγγραφή με εντολή τιμολόγησης και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι ειδοποιήσεις με πίνακες ελέγχου, το WorkFlow, το Imaging και το ViewSource360 επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις διαδικασίες μέσα στην εταιρεία.

Εκτός από τα οικονομικά, το Multiview προσφέρει επίσης ένα περιβάλλον αναφοράς και αναλύσεων με το εργαλείο ViewPoint.