Οι υπάλληλοι εισαγωγής δεδομένων εισάγουν κωδικοποιημένα, στατιστικά, οικονομικά και άλλα αριθμητικά δεδομένα σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό
, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα ή άλλες τράπεζες δεδομένων χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο, ποντίκι, οπτικό σαρωτή, λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας ή άλλα εργαλεία εισαγωγής δεδομένων. Εισάγουν δεδομένα σε μηχανικές και ηλεκτρονικές συσκευές για να εκτελέσουν μαθηματικούς υπολογισμούς για περαιτέρω εμπορική ή στατιστική χρήση (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Χειριστές πληκτρολογίου

Οι χειριστές πληκτρολογίου εισάγουν και επεξεργάζονται κείμενα και δεδομένα και προετοιμάζουν, επεξεργάζονται και δημιουργούν έγγραφα για αποθήκευση, επεξεργασία, δημοσίευση και μετάδοση (ΔΟΕ, 2018).

  • Δακτυλογράφοι και λειτουργοί επεξεργασίας κειμένου
  • Υπάλληλοι εισαγωγής δεδομένων
  • Λειτουργός καταχώρησης δεδομένων
  • Υπάλληλος εισαγωγής δεδομένων
  • Υπάλληλος εισαγωγής πληρωμής

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Η εισαγωγή δεδομένων παρουσίαζε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πλήρη αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, αλλά η μηχανική μάθηση, η πρόβλεψη ανάγνωσης και οι τεχνικές φυσικής γλώσσας αναπτύχθηκαν σε τέτοιο βαθμό που επιτρέπουν τώρα στο λογισμικό ένα αποδεκτό ποσοστό μεταγραφής (Predictive Analytics Times, 2016).

Τα προγράμματα σάρωσης OCR (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων) και τα έγγραφα QR ή γραμμικού κώδικα διευκολύνουν την αυτόματη μεταφορά εγγράφων από χαρτί σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, χάρη στο IoT και σε μεγάλο αριθμό “συνδεδεμένων” συσκευών, τα δεδομένα μεταφέρονται απευθείας από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς να χρειάζεται να εισάγονται δεδομένα. Συνεπώς, αυτή η εργασία θα συνεχιστεί μόνο μέχρι να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή διαδικασία.

Από την άλλη, η γνώση των υπαλλήλων εισαγωγής δεδομένων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για τους σχεδιαστές προγραμμάτων ΤΠΕ για να προσδιοριστούν πραγματικά πολύ γρήγορες και εύχρηστες διεπαφές για τους τελικούς χρήστες που εισάγουν δεδομένα.

Παραδείγματα Περιπτώσεων