Ο αρχειοφύλακας συλλέγει, αξιολογεί και διασφαλίζει τη φύλαξη και διατήρηση αρχείων

, αντικειμένων και αρχείων ιστορικού, πολιτιστικού, διοικητικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος και εφαρμόζει συστήματα για τη φύλαξη αρχείων και ιστορικά πολύτιμων εγγράφων (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοφύλακες και επιμελητές

Οι βιβλιοθηκονόμοι, οι αρχειοφύλακες και οι επιμελητές αναπτύσσουν και συντηρούν τις συλλογές αρχείων, βιβλιοθηκών, μουσείων, γκαλερί τέχνης και παρόμοιων εγκαταστάσεων (ΔΟΕ, 2018).

  • Αρχειοφύλακες και επιμελητές
  • Βιβλιοθηκονόμοι και συναφείς επαγγελματίες πληροφόρησης
  • Αρχειοφύλακας
  • Γκαλερί τέχνης τέχνης
  • Επιμελητής μουσείων
  • Διαχειριστής αρχείων

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Πολιτιστικά ιδρύματα, όπως μουσεία, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξουν την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτιστικών αρχείων, την προβολή και διάχυση τους όπως και την ερμηνεία τους. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας, βασισμένη στη μηχανική μάθηση, επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική αναζήτηση και αποθήκευση εγγράφων με συγκεκριμένες μεταβλητές όπως χαρακτήρες,  τοποθεσίες  και ημερομηνίες. Επιτρέπει επίσης τη συσχέτιση  εγγράφων βάση της  ερμηνεία του περιεχομένου τους όπως και  για συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την έξυπνη διαχείριση αναγκών για τη στήριξη λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο παροχής εις βάθους πληροφοριών με αμεσότητα και εγκυρότητα.

Παραδείγματα Περιπτώσεων