Čo sú úrovne zručností

Ako kritérium pre triedenie profesií sme si zvolili úroveň zručností potrebných pre vykonávanie danej profesie. Štyri úrovne zručností sú oficiálnou klasifikáciou profesií Medzinárodnej organizácie práce a kategorizujú povolania v závislosti od zložitosti, vzdelávacích požiadaviek a iných premenných.

Nasledujúce pojmy zodpovedajú úrovniam zručností Medzinárodnej organizácie práce.

Úroveň zručností 1

Úroveň zručností 2

Úroveň zručnosti 3

Úroveň zručností 4

Nižšie nájdete podrobnejší súhrn všetkých úrovní zručností

Profesie na úrovni zručností 1 obvykle zahŕňajú výkon jednoduchých a rutinných fyzických alebo manuálnych úloh. Môžu vyžadovať používanie ručných nástrojov, ako sú lopaty, alebo jednoduchých elektrických zariadení, napríklad vysávačov. Zahŕňajú úlohy, ako je čistenie; kopanie; ručné zdvíhanie a prenášanie materiálov; triedenie, skladovanie alebo kompletizovanie tovaru ručne (niekedy v kontexte mechanizovaných operácií); prevádzkovanie nemotorových vozidiel; a zbieranie ovocia a zeleniny.

Mnohé povolania na úrovni zručností 1 môžu vyžadovať fyzickú silu a/lebo vytrvalosť. Pre niektoré pracovné miesta môžu byť potrebné základné zručnosti v oblasti gramotnosti a matematiky. Ak by aj tieto zručnosti boli v zamestnaní vyžadované, neboli by hlavnou náplňou práce.

Na kompetentný výkon je požadované ukončené základné vzdelanie alebo prvý stupeň základného vzdelania (ISCED úroveň 1). Pre určité zamestnania môže byť požadované krátke zaškolenie.

Povolania zaradené do úrovne zručností 1 zahŕňajú upratovacie služby v kanceláriách, manipulátorov/ky nákladnej dopravy, záhradných/é robotníkov/čky a pomocníkov/čky v kuchyni. (ILO, 2018)

Profesie na úrovni zručností 2 obvykle vyžadujú plnenie úloh ako: obsluha strojov a elektronických zariadení; riadenie vozidiel; oprava a údržba elektrických a mechanických zariadení; manipulácia a uchovávanie informácií.

Pre takmer všetky povolania na úrovni zručnosti 2 je nevyhnutná schopnosť čítať informácie, ako sú bezpečnostné pokyny, písať záznamy o dokončenej práci a presne vykonávať jednoduché aritmetické výpočty. Požadujú sa pomerne rozvinuté matematické zručnosti, gramotnosť, dobré komunikačné zručnosti a vysoký stupeň manuálnych zručností. V niektorých povolaniach sú tieto zručnosti potrebné pre väčšinu práce.

Požadované vedomosti a zručnosti sú obvykle získané ukončením prvého alebo druhého stupňa stredoškolského vzdelania (ISCED úroveň 2/3) alebo špecializovaného odborného vzdelávania, ako nadstavby stredoškolského vzdelania (ISCED úroveň 4). V niektorých prípadoch skúsenosti a prax môžu nahradiť formálne vzdelanie.

Povolania zaradené na úroveň 2 zahŕňajú profesie ako mäsiar/ka, šofér/ka autobusu, sekretár/ka, účtovník/čka, obchodný/á asistent/ka, policajt/ka, kaderník/čka, elektrotechnik/čka v stavebníctve a mechanik/čka motorových vozidiel. „(ILO, 2018)

Zamestnania zahŕňajú plnenie technických a praktických úloh, ktoré vyžadujú rozsiahly súbor vecných, technických a procesných vedomostí v špecializovanom odbore. Príklady vykonávaných špecifických úloh zahŕňajú: zabezpečenie súladu so zdravotnými, bezpečnostnými a súvisiacimi predpismi; vypracovanie podrobných odhadov množstiev a nákladov na materiál a prácu potrebných pre konkrétne projekty; koordináciu, dohľad, kontrolu a plánovanie činností iných pracovníkov; a vykonávať technické funkcie na podporu odborníkov.

Vyžaduje sa vyššia úroveň gramotnosti a dobre rozvinuté komunikačné zručnosti, vrátane schopnosti pochopiť zložitý písomný materiál, pripraviť faktické správy a komunikovať s ľuďmi v krízových situáciách.

Vedomosti a zručnosti sú obyčajne získané ako výsledok ďalšieho štúdia po ukončení stredoškolského vzdelania za obdobie 1 – 3 rokov (ISCED úroveň 5b). V niektorých prípadoch môžu rozsiahle pracovné skúsenosti a dlhodobý pracovný výcvik nahradiť formálne vzdelanie.

Povolania zaradené na úroveň 3 zahŕňajú manažérov/ky obchodov, technikov/čky v lekárskych laboratóriách, právnikov/čky, obchodných/é zástupcov/kyne, diagnostických/é lekárov/ky, technikov/čky počítačovej podpory a technikov/čky vysielania a nahrávania. (ILO, 2018)

Zamestnania na úrovni zručností 4 zahŕňajú plnenie úloh, ktoré vyžadujú komplexné riešenie problémov a rozhodovanie na základe rozsiahlych teoretických a praktických vedomostí v určitom špecializovanom odbore. Vykonávané úlohy zvyčajne zahŕňajú analýzu a výskum s cieľom rozšíriť ľudské vedomosti v konkrétnej oblasti, diagnostiku a liečbu chorôb, šírenie poznatkov a navrhovanie štruktúr alebo strojov a procesov pre konštrukciu a výrobu.

Požaduje sa vysoká úroveň gramotnosti a vynikajúce komunikačné zručnosti, vrátane schopnosti pochopiť komplexné textové materiály a komunikovať ucelené koncepty prostredníctvom kníh, správ a prezentácií.

Vedomosti a zručnosti sú obyčajne výsledkom 3-6 ročného štúdia na vysokej škole, ktoré vedie k získaniu bakalárskeho alebo vyššieho titulu (úroveň ISCED 5a alebo vyššia). V niektorých prípadoch skúsenosti a prax môžu nahradiť formálne vzdelanie alebo sa môžu požadovať okrem formálneho vzdelávania. V mnohých prípadoch je základnou požiadavkou na vstup do povolania príslušná formálna kvalifikácia.

Povolania zaradené na úrovni 4 zahŕňajú predajných a marketingových manažérov/ky, stavebných inžinierov/ky, učiteľov/ky stredných škôl, praktických lekárov/ky, hudobníkov/čky, zdravotné sestry na operačných sálach a analytikov/čky počítačových systémov. (ILO, 2018)