Οι βοηθοί βιβλιοθήκης εκδίδουν και παραλαμβάνουν βιβλιογραφικό υλικά, ταξινομούν και αρχειοθετούν βιβλία

, ηχογραφήσεις και βιντεογραφήσεις, περιοδικά και εφημερίδες και παρέχουν γενικές πληροφορίες στους χρήστες της βιβλιοθήκης.

Οι βιβλιοθηκονόμοι και οι σχετικοί επαγγελματίες της πληροφόρησης συλλέγουν, επιλέγουν, αναπτύσσουν, οργανώνουν και συντηρούν συλλογές βιβλιοθηκών και άλλα αποθετήρια πληροφοριών, οργανώνουν και ελέγχουν άλλες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και παρέχουν πληροφορίες στους χρήστες (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Άλλοι υπάλληλοι γραφειακής υποστήριξης

Άλλοι υπάλληλοι γραφειακής υποστήριξης ταξινομούν και παραδίδουν την αλληλογραφία, αρχειοθετούν έγγραφα, προετοιμάζουν πληροφορίες για επεξεργασία, διατηρούν αρχεία προσωπικού, ελέγχουν υλικό για λόγους συνέπειας με το πρωτότυπο υλικό, βοηθούν άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν και εκτελούν διάφορα άλλα εξειδικευμένα καθήκοντα (ΔΟΕ, 2018)

  • Μεταφορείς αλληλογραφίας και Υπάλληλοι Ταξινόμησης
  • Υπάλληλοι Αρχειοθέτησης και Αντιγραφής
  • Υπάλληλος βιβλιοθήκης
  • Αρχειοθέτης βιβλιοθήκης
  • Αρχειοφύλακες και Επιμελητές

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι βιβλιοθηκονόμοι και οι βιώνουν τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης στα πεδία τους από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Σήμερα, δεν υπάρχει κυριολεκτικά καμιά μεγάλη βιβλιοθήκη (πανεπιστημίων, δήμων, κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών) που να λειτουργεί χειροκίνητα. Η χρήση τσιπ RFID επέτρεψε στους χρήστες να χρησιμοποιούν μηχανές δανεισμού και να μην αλληλεπιδρούν με το προσωπικό. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες αυτοματισμού επέτρεψαν την αποτελεσματικότερη χρήση του χώρου όπου τα μηχανήματα σαρώνουν, εντοπίζουν, τοποθετούν και ανακτούν βιβλία μέσα σε λίγα λεπτά. Η ψηφιοποίηση των αρχείων επέτρεψε επίσης μια πιο διασκορπισμένη και επιλεκτική χρήση φυσικών βιβλίων. Έτσι, οι βιβλιοθηκονόμοι ως τομέας μειώθηκαν και εργάζονται σε μικρότερες βιβλιοθήκες όπου το κόστος εγκατάστασης δαπανηρών συστημάτων διαχείρισης δεν ταιριάζει με τον όγκο.  

Παραδείγματα Περιπτώσεων