Τι είναι τα επίπεδα ικανοτήτων;

Επιλέξαμε τα επίπεδα ικανοτήτων για να παρέχουμε ένα ευρετήριο για τον πόρο μας. Τα 4 επίπεδα ικανοτήτων είναι οι επίσημες ταξινομήσεις που λήφθηκαν από μεθοδολογίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι οποίες ταξινομούν τα επαγγέλματα με βάση την πολυπλοκότητα, τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και άλλες μεταβλητές.

Για λόγους ευκολίας δημιουργήσαμε τους ακόλουθους όρους που αντιστοιχούν στα επίπεδα ικανοτήτων της ΔΟΕ.

Επίπεδο Ικανοτήτων 1

Επίπεδο Ικανοτήτων 2

Επίπεδο Ικανοτήτων 3

Επίπεδο Ικανοτήτων 4

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια πιο λεπτομερή σύνοψη του κάθε επιπέδου ικανότητας.

Τα επαγγέλματα στο Επίπεδο Ικανοτήτων 1 συνήθως περιλαμβάνουν την εκτέλεση απλών και συνηθισμένων φυσικών ή χειρωνακτικών εργασιών. Μπορεί να απαιτούν τη χρήση εργαλείων χειρός, όπως φτυάρια, ή απλού ηλεκτρικού εξοπλισμού, όπως ηλεκτρικές σκούπες. Περιλαμβάνουν καθήκοντα όπως τον καθαρισμός, το σκάψιμο, την ανύψωση και τη μεταφορά υλικών στο χέρι, τη διαλογή, την αποθήκευση ή τη συναρμολόγηση των υλικών με το χέρι (μερικές φορές στο πλαίσιο μηχανοκίνητων εργασιών), την λειτουργία· μη μηχανοκίνητων οχημάτων · και τη συγκομιδή φρούτων και λαχανικών.

Πολλά επαγγέλματα στο Επίπεδο Ικανοτήτων 1 μπορεί να απαιτούν σωματική δύναμη και / ή αντοχή. Για κάποιες θέσεις εργασίας μπορεί να απαιτούνται βασικές δεξιότητες στην παιδεία και την αριθμητική. Εάν απαιτούνται αυτές οι δεξιότητες δεν θα αποτελούν σημαντικό μέρος της δουλειάς.

Για ικανές επιδόσεις σε ορισμένα επαγγέλματα του Επιπέδου Ικανοτήτων 1, μπορεί να απαιτείται η ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή του πρώτου σταδίου της βασικής εκπαίδευσης (ISCED-97 Επίπεδο 1). Για ορισμένες εργασίες μπορεί να απαιτηθεί μια σύντομη περίοδος πρακτικής άσκησης.

Τα επαγγέλματα που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ικανοτήτων 1 περιλαμβάνουν τους καθαριστές γραφείων, τους χειριστές φορτίων, τους εργάτες κήπου και τους βοηθούς κουζίνας (ΔΟΕ, 2018)

Τα επαγγέλματα στο Επίπεδο Ικανοτήτων 2 συνήθως περιλαμβάνουν την εκτέλεση καθηκόντων όπως η χρήση μηχανημάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οδήγηση οχημάτων, η συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και η χειραγώγηση, παραγγελία και αποθήκευση πληροφοριών.

Για σχεδόν όλα τα επαγγέλματα στο Επίπεδο Ικανοτήτων 2 είναι απαραίτητη η ικανότητα ανάγνωσης πληροφοριών όπως οδηγίες ασφαλείας, η δημιουργία γραπτών αρχείων των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί, και η ακριβής εκτέλεση απλών αριθμητικών υπολογισμών. Πολλά επαγγέλματα σε αυτό το επίπεδο ικανοτήτων απαιτούν σχετικά προηγμένες δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητικής και καλές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. Σε μερικά επαγγέλματα αυτές οι ικανότητες απαιτούνται για ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς. Πολλά επαγγέλματα σε αυτό το επίπεδο ικανοτήτων απαιτούν υψηλό επίπεδο χειρωνακτική επιδεξιότητας.

Οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτούνται για την ικανοποιητική επίδοση στα επαγγέλματα του Επιπέδου Ικανοτήτων 2 επιτυγχάνονται γενικά με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED-97 Επίπεδο 2). Ορισμένα επαγγέλματα απαιτούν την ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED-97 Επίπεδο 3), το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Ορισμένα επαγγέλματα απαιτούν την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED-97 Επίπεδο 4). Σε ορισμένες περιπτώσεις η εμπειρία και η κατάρτιση στην εργασία μπορεί να υποκαταστήσει την επίσημη εκπαίδευση.

Τα επαγγέλματα που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ικανοτήτων 2 περιλαμβάνουν τους κρεοπώλες, τους οδηγούς λεωφορείων, τους γραμματείς, τους λογιστές, τους μηχανικούς ραπτομηχανών, τους μόδιστρους, τους βοηθούς πωλήσεων καταστημάτων, τους αστυνομικούς, τους κομμωτές, τους ηλεκτρολόγους κτιρίων και τους μηχανικούς οχημάτων (ΔΟΕ, 2018)

Τα επαγγέλματα στο Επίπεδο Ικανοτήτων 3 συνήθως περιλαμβάνουν την εκτέλεση σύνθετων τεχνικών και πρακτικών καθηκόντων που απαιτούν ένα εκτεταμένο σύνολο πραγματικών, τεχνικών και διαδικαστικών γνώσεων σε έναν εξειδικευμένο τομέα. Παραδείγματα συγκεκριμένων καθηκόντων που εκτελούνται περιλαμβάνουν: τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια, την εκπόνηση λεπτομερών εκτιμήσεων των ποσοτήτων και του κόστους των υλικών και εργασίας που απαιτούνται για συγκεκριμένα έργα, τον συντονισμό, την εποπτεία, τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων άλλων εργαζομένων και την εκτέλεση τεχνικών λειτουργιών για την υποστήριξη των επαγγελματιών.

Τα επαγγέλματα σε αυτό το επίπεδο ικανοτήτων απαιτούν γενικά υψηλό επίπεδο γραμματισμού και αριθμητικής και καλά αναπτυγμένες δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. Αυτές οι δεξιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την ικανότητα κατανόησης σύνθετου γραπτού υλικού, την προετοιμασία πραγματικών αναφορών και την προφορική επικοινωνία σε δύσκολες περιστάσεις.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση ικανοτήτων στα επαγγέλματα στο Επίπεδο Ικανοτήτων 3 αποκτούνται συνήθως ως αποτέλεσμα σπουδών σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για περίοδο 1-3 ετών μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED-97 Level 5b). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εκτεταμένη σχετική εργασιακή εμπειρία και η παρατεταμένη κατάρτιση στην εργασία μπορεί να υποκαταστήσουν την επίσημη εκπαίδευση.

Τα επαγγέλματα που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ικανοτήτων 3 περιλαμβάνουν τους διευθυντές καταστημάτων, τους  τεχνικούς ιατρικών εργαστηρίων, τους  νομικούς γραμματείς, τους  εμπορικούς αντιπροσώπους πωλήσεων, τους  ιατρικούς διαγνωστικούς ακτινολόγους, διαγνωστικούς  τεχνικούς υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαγνωστικούς  τεχνικούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και καταγραφής (ΔΟΕ, 2018)

Τα επαγγέλματα στο Επίπεδο Ικανοτήτων 4 συνήθως περιλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν σύνθετη επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και δημιουργικότητα βασισμένες σε ένα εκτεταμένο σύνολο θεωρητικών και πραγματικών γνώσεων σε έναν εξειδικευμένο τομέα. Τα καθήκοντα που εκτελούνται συνήθως περιλαμβάνουν την ανάλυση και την έρευνα για την διεύρυνση της ανθρώπινης γνώσης σε ένα συγκεκριμένο τομέα, τη διάγνωση και τη θεραπεία νόσων, τη μετάδοση γνώσεων σε άλλους και το σχεδιασμό δομών ή μηχανημάτων και διαδικασιών κατασκευής και παραγωγής.

Τα επαγγέλματα σε αυτό το Επίπεδο Ικανοτήτων απαιτούν γενικά εκτεταμένα επίπεδα γραμματισμού και αριθμητικής, μερικές φορές σε πολύ υψηλό επίπεδο, και εξαιρετικές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν συνήθως την ικανότητα κατανόησης σύνθετου γραπτού υλικού και την επικοινωνία σύνθετων ιδεών σε μέσα όπως βιβλία, εικόνες, παραστάσεις, εκθέσεις και προφορικές παρουσιάσεις.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση ικανοτήτων στα επαγγέλματα στο Επίπεδο Ικανοτήτων 4 αποκτούνται συνήθως ως αποτέλεσμα σπουδών σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για περίοδο 3-6 ετών που οδηγεί στην απονομή πτυχίου πρώτου βαθμού ή υψηλότερου επιπέδου (ISCED-97 Επίπεδο 5α ή υψηλότερο). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εκτεταμένη εμπειρία και η κατάρτιση στην εργασία μπορεί να υποκαταστήσει την επίσημη εκπαίδευση ή μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον της επίσημης εκπαίδευσης. Σε πολλές περιπτώσεις τα κατάλληλα επίσημα προσόντα αποτελούν βασική προϋπόθεση για την είσοδο στο επάγγελμα.

Τα επαγγέλματα που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ικανοτήτων 4 περιλαμβάνουν τους διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ, τους πολιτικούς μηχανικούς, τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους ιατρούς, τους μουσικούς, τους χειρούργους και τους αναλυτές συστημάτων πληροφορικής (ΔΟΕ, 2018).