Οι ασφαλιστικοί εκπρόσωποι συμβουλεύουν και πωλούν ασφάλειες ζωή, ατυχήματος, για το αυτοκίνητο, για ευθύνη
, για αποταμίευση, για πυρκαγιά, και άλλα είδη ασφάλισης σε νέους και ήδη υπάρχοντες πελάτες (ILO, 2018).

RISK PROBABILITY BASED ON THE SEMINAL FREY AND OSBORNE STUDY

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Πωλητές και Πράκτορες Προμηθειών και Μεσίτες

Οι πωλητές, οι πράκτορες προμηθειών και οι μεσίτες αντιπροσωπεύουν εταιρείες, κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς για να αγοράζουν και να πωλούν αγαθά, ασφάλειες, και άλλες υπηρεσίες σε βιομηχανικά, επαγγελματικά, εμπορικά ή άλλα ιδρύματα ή να ενεργούν ως ανεξάρτητοι πράκτορες για να φέρουν κοντά αγοραστές και πωλητές προϊόντων και υπηρεσιών (ΔΟΕ, 2018).

  • Αντιπρόσωποι Εμπορικών Πωλήσεων
  • Ασφαλιστικός Πράκτορας
  • Ασφαλιστής

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι εκπρόσωποι των ασφαλιστών καθώς και οι ασφαλιστές συνήθως κατατάσσονται στην πρώτη λίστα των επαγγελμάτων που είναι πιθανό να αυτοματοποιηθούν. Η διαδικασία πώλησης ασφάλισης είναι ιδιαίτερα αυτοματοποιημένη και τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν από λογισμικό.

Ωστόσο, μια έρευνα με 100 παγκόσμιες ασφαλιστικές εταιρείες το 2013, της συμβουλευτικής εταιρείας Ernst & Young, έδειξε ότι ενώ αναγνωρίζουν ότι η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντική για μια ενημερωμένη εμπειρία των πελατών, υπονομεύουν την πλήρη ενσωμάτωση της τεχνολογίας και αναφέρουν ‘… τεχνολογία κληρονομιά … πολιτιστικοί περιορισμοί ως παρεμποδιστικοί παράγοντες για την υιοθέτηση μιας επιθετικής στρατηγικής ψηφιοποίησης (EY, 2013)’. Ο μεγαλύτερος όμως είναι ο ίδιος ο πράκτορας. Ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι ο σεβαστός ανθρώπινος δεσμός με τη μεγάλη τρομακτική εταιρεία σε καιρό έντονου άγχους και είναι συνήθως ένα ισχυρό μέρος της κοινότητας (Hamn, 2012)

Πέραν των προκλήσεων, ο αυξανόμενος αριθμός των διαδικτυακών ασφαλιστικών εταιρειών και πλατφορμών που βοηθούν στην εξεύρεση της φθηνότερης ασφαλιστικής λύσης και της προοπτικής ελεύθερης προμήθειας για τους πελάτες θα μπορούσε τελικά να ανατρέψει την ισορροπία προς τις αυτόματες ασφαλιστικές πλατφόρμες (Insurance Journal, 2018).

Παραδείγματα Περιπτώσεων