Οι Επαγγελματίες Λογιστικοί Συνεργάτες τηρούν πλήρη στοιχεία των οικονομικών συναλλαγών μιας επιχείρησης και επαληθεύουν την ακρίβεια των εγγράφων και των αρχείων που αφορούν τις συναλλαγές αυτές (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Επαγγελματίες Οικονομικοί και Μαθηματικοί Συνεργάτες

Οι Επαγγελματίες Οικονομικοί και Μαθηματικοί Συνεργάτες ορίζουν την αξία σε διάφορα αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία, τηρούν μητρώα οικονομικών συναλλαγών, αναλύουν τις πληροφορίες αίτησης δανείου και λαμβάνουν απόφαση, αγοράζουν και πωλούν χρηματοπιστωτικά μέσα και εκτελούν μαθηματικούς και σχετικούς υπολογισμούς (ΔΟΕ, 2018)

  • Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών
  • Πιστωτικοί και δανειακοί υπάλληλοι
  • Εκτιμητές και εκτιμητές ζημιών
  • Λογιστής

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι λογιστές και οι παρόμοιοι επαγγελματίες είναι οι δεύτεροι πιο ψηλά όσον αφορά στον κίνδυνο από τον αυτοματισμό (Ocupational Outlook Handbook, 13), αμέσως μετά από τους τηλεπωλητές.

Η λογιστική ήταν το επίκεντρο της τεχνολογικής αλλαγής από την εφεύρεση και τη διάδοση του Microsoft Excel (Pepe, 2011). Αυτό επέτρεψε την εκθετική ανάπτυξη του επαγγέλματος καθώς η τεχνολογία υιοθετήθηκε ευρέως και δημιούργησε την ανάγκη για περισσότερους λογιστές προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυτή την τεχνολογία για στρατηγική και λειτουργική βελτιστοποίηση.

Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι πλέον ένα πανταχού παρόν λογισμικό που βασίζεται σε μια σειρά από τεχνολογίες όπως το προσιτό διαδίκτυο για κινητά, το cloud κ.λπ. που ουσιαστικά συγκεντρώνει τις περισσότερες διαδικασίες και περιορίζει τη γραφειοκρατία καθώς όλες οι πληροφορίες καταγράφονται άμεσα και με ασφάλεια, υπάρχει άμεση πρόσβαση και επεξεργασία στο ψηφιακό χώρο, τόσο από κάτω προς πάνω (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.), όσο και από πάνω προς κάτω (αλλαγή κανονισμών / πρακτικών).

Το νέο λογισμικό αυτοματοποίησης είναι ένα πιο αποδοτικό και αυτοματοποιημένο προϊόν απέναντι στο λογιστικό τμήμα από ό, τι προηγούμενα, καθώς χρησιμοποιεί προκαταβολές και μειώσεις κόστους σε νέα τεχνολογία για ακριβή σάρωση, αναγνώριση, ασφαλή φόρτωση και αυτόματη καταχώρηση των σαρωμένων τιμολογίων και αποδείξεις και άλλα έγγραφα, στους σχετικούς λογαριασμούς, αφήνοντας στους λογιστές ελάχιστα μόνο καθήκοντα επίλυσης συγκρούσεων και επισκόπησης.

Παραδείγματα Περιπτώσεων